Un marc d’integritat institucional per a la Generalitat de Catalunya Respon

Neus Granell i Jordi Pacheco

La normativa de les últimes dècades en transparència i bon govern tant a nivell nacional com internacional, està fonamentada en nombrosos debats, reflexions, i estudis que les presenten com la metodologia òptima per a millorar l’eficiència i el comportament íntegre de les institucions públiques. More…

Avantprojecte de Llei de territori Respon

Marta Ferrer @AtramFG

Aquest Avantprojecte de llei es situa en un context on la planificació territorial s’ha ordenat a tres escales normatives: el planejament territorial, l’urbanisme i els diferents instruments de paisatge; desconnectades i, fins i tot, incoherents degut al decalatge temporal. Així doncs, fusiona en aquesta llei de territori el planejament local i el territorial. More…

Crisi, austeritat i descensor social 2

Xavier Martínez-Celorrio, Antoni Marín-Saldo

L’impacte de la crisi a Espanya i Catalunya ha suposat un tsunami catastròfic de despossessió, devaluació i descensor social massiu. En 2012, el 40% dels adults catalans entre 25 i 64 anys vivia pitjor o en una classe social inferior a la dels seus pares, si categoritzem la desocupació com a categoria de descens. El desemparament angoixant d’àmplies capes de població vulnerada i desclassada s’està traduint en suport a nous partits i carismes populistes. More…

Fluidez social y política: hacia un diálogo necesario 2

Ildefonso Marqués-Perales, Manuel Herrera-Usagre, Carlos Gil-Hernández

La relació de la mobilitat social amb la política és d’una naturalesa enormement complexa. En aquest article, tractarem de llançar una mica de llum sobre aquesta confusa relació. En primer lloc, ens centrem en la mobilitat absoluta. Especifiquem quins són els factors (polítics i no polítics) que impulsen la mobilitat social ascendent. Distingim dues transicions: el pas d’una societat agrícola a una societat industrial i d’aquesta a una societat postindustrial. El cas amb el il·lustrarem serà l’espanyol. En segon lloc, ens dedicarem a la mobilitat relativa (terme proper a la igualtat d’oportunitats). Indiquem mesures polítiques considerades beneficioses en tres dels àmbits que configuren l’estructura d’oportunitats en les societats avançades: família, estat i mercat. More…