Fluidez social y política: hacia un diálogo necesario 2

Ildefonso Marqués-Perales, Manuel Herrera-Usagre, Carlos Gil-Hernández

La relació de la mobilitat social amb la política és d’una naturalesa enormement complexa. En aquest article, tractarem de llançar una mica de llum sobre aquesta confusa relació. En primer lloc, ens centrem en la mobilitat absoluta. Especifiquem quins són els factors (polítics i no polítics) que impulsen la mobilitat social ascendent. Distingim dues transicions: el pas d’una societat agrícola a una societat industrial i d’aquesta a una societat postindustrial. El cas amb el il·lustrarem serà l’espanyol. En segon lloc, ens dedicarem a la mobilitat relativa (terme proper a la igualtat d’oportunitats). Indiquem mesures polítiques considerades beneficioses en tres dels àmbits que configuren l’estructura d’oportunitats en les societats avançades: família, estat i mercat. More…

La fluidez social de las mujeres modera la rigidez de los varones y de la inmigración 1

Sandra Fachelli, Pere López-Roldán

La mobilitat relativa o fluïdesa social analitza si els destins de classe estan o no determinats pels orígens socials. Bona part de la recerca per mesurar-la s’ha centrat tan sols en els homes i el resultat és de rigidesa social. L’article destaca cóm gràcies a la fluïdesa social que aporten les dones, l’estructura social espanyola també guanya en fluïdesa i també compensa la major rigidesa social que registra la població immigrada More…

Movilidad social en perspectiva comparada entre Europa y América Latina 2

César Augusto Ricardi Morgavi

Aquest article presenta els resultats de la meva tesi doctoral centrada en l’anàlisi comparativa de la mobilitat social i educativa per a una selecció de països europeus (Espanya, Suècia, Regne Unit, i Alemanya) i llatinoamericans (Xile, Mèxic, i Uruguai). Els resultats principals que es presenten deriven de l’anàlisi de la mobilitat social absoluta intergeneracional amb base a matrius de transició i taxes totals i específiques de mobilitat total, mentre que l’anàlisi de la fluïdesa social o mobilitat relativa intergeneracional es basa en l’avaluació de models log-lineales. More…

The Importance of an Early Childhood Focus 2

Gøsta Esping-Andersen

La importància de les fases més primerenques de la infància per a les oportunitats de vida posteriors reuneix un gran consens. La inversió en la primera infància és una política rentable, especialment els programes de desenvolupament i estimulació cognitiva que tenen un impacte positiu pronunciat sobre el rendiment escolar i altres resultats. More…

Decades of educational expansion and reform have had little effect on social mobility 2

John Goldthorpe

Contràriament al que creuen els cercles polítics i mitjans de comunicació, la mobilitat de classe social a la Gran Bretanya moderna no està en declivi sinó que està apareixent un nou patró de mobilitat. Les generacions més joves s’enfronten a possibilitats menys favorables de mobilitat de les que van gaudir els seus pares o avis. A més, l’efecte de l’expansió i reforma de l’educació en els resultats de la mobilitat han estat, de fet, molt limitat. More…