Els governs locals en la lluita contra l’exclusió social 1

Marc Bassols

La crisi econòmica i social ha transformat de manera molt significativa els perfils de la vulnerabilitat social i ha posat de manifest la incapacitat de les nostres institucions i del nostre sistema de protecció per donar una resposta efectiva a l’increment incessant de la pobresa, les desigualtats i l’exclusió social. More…

Els governs locals: de la innovació a les polítiques informades en l’evidència 1

Marçal Farré

Dins del món de les polítiques públiques, en els darrers anys, han emergit noves demandes com la transparència, la rendició de comptes i la demostració de resultats. Diferents actors, sobretot acadèmics i think tanks, formen un moviment a favor de la generació d’evidència empírica sobre l’impacte de polítiques públiques concretes i de que aquesta informació s’incorpori en els processos de presa de decisions i en el disseny de les intervencions. More…

Eines i reptes dels governs locals per assolir un entorn propici per a la innovació 2

Roger Barres

Durant els anys de crisi –econòmica, però també institucional– el sector públic, i particularment els governs locals, han hagut de fer front a retallades pressupostàries, i en alguns casos competencials, però també a l’augment dels costos dels serveis degut als canvis sociodemogràfics –envelliment de la població, urbanització, etc.­–, i a les expectatives dels ciutadans de millors i més participatius serveis públics. More…

El procés de desintegració europea Respon

Juan Luis Aparicio

En els darrers anys assistim a una tendència, cada vegada més marcada, de pèrdua dels principis fundadors que han caracteritzar el procés d’integració europea. Amb la finalització de la Segona Guerra Mundial la integració europea va ser l’eina que va permetre evitar una nova guerra a Europa i generar una cooperació econòmica entre els Estats membres que hauria de portar a una cooperació política cada cop més profunda. More…