L’organització territorial: un xoc de poders polítics Respon

Núria Creus. Politòloga

El debat sobre l’organització territorial de Catalunya està permanentment obert, molt especialment pel que fa a l’àmbit supramunicipal. Així, l’existència de comarques i províncies (i els ens que les regulen, Consells Comarcals i Diputacions Provincials) és constantment posada en entredit i, juntament amb un nombre elevat d’entitats amb personalitat jurídica pròpia, conformen una estructura supramunicipal complexa que ningú no pot negar que, mal organitzada, ha acabat portant a duplicitats i poca racionalitat, just l’efecte contrari del que seria desitjable. More…

La transparència en la cooperació al desenvolupament 2

Cristina Díaz. Politòloga

Definida com a una política pública, la cooperació al desenvolupament a l’Estat espanyol hauria de començar a ser concebuda com a tal i, per tant, des d’una òptica més transparent i participativa. A conseqüència de la crisi econòmica, l’Ajuda Oficial al Desenvolupament (AOD) ha caigut a nivells de l’any 2006[1] i ha deixat al descobert moltes altres mancances del sector. More…

El declivi de la sobirania nacional Respon

Ignasi Medà. Sociòleg. Doctorand del Centre d’Història de la Ciència (CEHIC) a la Universitat Autònoma de Barcelona

Diu la fatigada Constitució Espanyola de 1978 en el seu article primer que “La sobirania nacional resideix en el poble espanyol, del que emanen els poders de l’Estat”. Teòricament doncs, el sobirà és el poble, tot i que en l’exercici de la democràcia s’entén que aquest acabi delegant el seu “poder sobirà” a uns representants polítics que seran els que exerciran el seu rol com a representants a les Corts Generals. More…

Pot sobreviure una espècie sense nom? (II) 1

Marta Rovira. Sociòloga

3. Per incidir en el canvi hem de saber trobar els “iguals”? Com podem fer per participar els que no pensen com nosaltres? Una de les limitacions d’Internet (una limitació certament invisible, no aparent), és que té una gran capacitat de reunir persones que comparteixen interessos, identitats o inquietuds, però difícilment pot ajudar a construir un espai de trobada de sensibilitats, perfils o interessos diversos. More…