Una mirada global a les trajectòries juvenils en temps de crisi Respon

Pau Serracant i Saleta Fabra.

La joventut és una etapa complexa i per analitzar-la és necessari observar en detall els diferents esdeveniments que s’hi produeixen. Els articles d’aquest monogràfic es centren en analitzar les trajectòries de les persones joves amb relació a àmbits concrets com el treball, l’emancipació o la llengua. En aquest article inicial, però, oferirem una mirada conjunta de les trajectòries de transició a la vida adulta de la joventut catalana i analitzarem els canvis que s’hi han produït entre 2007 (en el moment de màxima expansió econòmica) i 2012 (durant la crisi econòmica i la reducció de la despesa pública). More…

De la llengua inicial a la llengua habitual Respon

Joan Solé Camardons, Anna Torrijos López i Pau Serracant Melendres

El moment actual és interessant per a l’estudi dels usos lingüístics entre la joventut catalana ja que es podrien estar produint canvis vinculats, com a mínim, a dos fenòmens: d’una banda, una part del col•lectiu jove (la de menys edat) ha estat escolaritzada en escoles i instituts que han emprat el català com a llengua vehicular. More…

L’impacte de la crisi econòmica en les trajectòries laborals de la joventut 1

L’Enquesta de la Joventut de Catalunya de 2012 (EJC12) permet treballar amb un ampli i ric ventall de dades sobre l’activitat laboral de la joventut catalana. D’una banda, l’enquesta recull dades per identificar la situació laboral i les característiques de l’ocupació de la joventut en el moment de l’enquesta[1] i, de l’altra, recull dades sobre les trajectòries laborals, des d’una perspectiva longitudinal i mitjançant preguntes retrospectives en el qüestionari. More…

Trajectòries d’emancipació a Catalunya: una anàlisi de seqüències Respon

Albert Julià Cano, Marga Marí-Klose i Pau Marí-Klose

La transició a la vida adulta s’ha descomprimit. Tradicionalment, el procés solia produir-se en pocs anys, de gran densitat demogràfica. En un període relativament curt els joves assolien autonomia econòmico-financera, s’emancipaven, constituïen una nova llar familiar, i tenien fills. De fet, en una proporció molt elevada de casos, l’emancipació residencial i la constitució d’una nova llar coincidien. More…

Joventut, context social i innovació política Respon

Roger Soler-i-Martí. Politòleg i investigador a l’Observatori Català de la Joventut

Existeix una certa identificació entre joventut i futur social. Aquells fenòmens que afecten a la joventut, en especial les noves actituds, valors i perspectives que es desprenen dels comportaments i hàbits de la gent jove són percebuts com a indicatius de canvi social. Les persones joves són el col·lectiu d’edat més sensible al canvi. More…